Bảo mật

Chính sách bảo mật

  1. Một số chức năng trong Các Dịch Vụ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách chọn danh định người dùng duy nhất ("ID Người Dùng") và mật khẩu, và bằng cách cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn chọn một ID Người Dùng mà Mobiz, theo quyết định của mình, thấy là phản cảm hoặc không thích hợp, Mobiz có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản của bạn.
  2. Tài khoản của bạn không thể chuyển nhượng và chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn. Bạn không được phép cho bất kỳ bên thứ ba nào truy cập hoặc sử dụng Tài khoản của mình cho bất kỳ mục đích nào hoặc cố gắng chuyển Tài khoản hoặc Đơn vị ảo liên quan và/hoặc Vật phẩm ảo cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào.
  3. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để tiếp cận/truy cập các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ, ngay cả khi chúng được cung cấp bởi bên thứ ba, mà chúng tôi đã cho phép truy cập hoặc chúng tôi đã có kí kết hợp đồng, liên kết hay hợp tác. Mobiz đã không xem xét, hay nhận trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, chức năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách bảo mật nào của bên thứ ba, hay các hoạt động khác của các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó. Trong trường hợp đó, điều khoản dịch vụ dành cho những sản phẩm, website, dịch vụ đó, gồm cả chính sách bảo mật tương ứng, vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm, website, dịch vụ đó.
  4. Bạn đồng ý (a) bảo mật mật khẩu của bạn và chỉ sử dụng ID Người Dùng và mật khẩu của bạn khi đăng nhập, (b) đảm bảo rằng bạn đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập, (c) thông báo ngay cho Mobiz biết bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép ID Người Dùng và/hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về bảo mật hoặc không tuân thủ Điều khoản dịch vụ này hoặc luật hiện hành, và (d) đảm bảo rằng thông tin Tài Khoản của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra dưới tên ID Người Dùng và Tài Khoản của bạn ngay cả khi các hoạt động hay việc sử dụng đó không phải do bạn thực hiện. Mobiz sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc ID Người dùng, mật khẩu hoặc Tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép hoặc việc bạn không tuân thủ điều khoản này.
  5. Bạn đồng ý rằng Mobiz có thể, vì bất kỳ lý do gì, tự quyền quyết định và không cần thông báo hay chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào, ngay lập tức chấm dứt Tài Khoản và ID Người Dùng của bạn, và xóa hay gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào liên kết với Tài Khoản và ID Người Dùng của bạn ra khỏi Các Dịch Vụ. Căn cứ chấm dứt tài khoản có thể bao gồm, nhưng không giới hạn (a) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm nội dung hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) vi phạm pháp luật, (d) có hành vi gian lận, quấy rối, lăng mạ, đe dọa hoặc xúc phạm hoặc (e) hành vi có hại cho Người dùng khác, bên thứ ba, hoặc lợi ích kinh doanh hoặc danh tiếng của Mobiz hoặc có thể khiến Mobiz phải chịu các hành động pháp lý hoặc theo quy định. Hành vi sử dụng Tài Khoản cho mục đích phi pháp, gian lận, quấy rối, lăng mạ, đe dọa hay xúc phạm có thể bị báo cho các cơ quan thực thi pháp luật mà không cần thông báo cho bạn. Nếu bạn nộp đơn khiếu kiện (cho dù nguyên nhân kiện là gì) hoặc chống lại Mobiz, hoặc liên quan đến Mobiz dưới bất kỳ hình thức nào, thì Mobiz có thể chấm dứt Tài Khoản của bạn.
  6. Nếu Tài Khoản của bạn không hoạt động (có nghĩa là bạn đã không đăng nhập vào hoặc sử dụng Tài Khoản của mình) quá thời hạn được quy định bởi pháp luật, Mobiz có quyền xóa hoặc vô hiệu Tài Khoản của bạn và số Sò và tất cả các vật phẩm ảo khác trong trò chơi có trong Tài khoản của bạn sẽ bị mất và sẽ không có khoản hoàn trả nào được thực hiện theo cùng một mức tương đương tối đa được pháp luật cho phép.
  7. Bạn chỉ được sử dụng Các Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản nếu khu vực áp dụng của bạn cho phép bạn chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ này.